Git – Commit

Công cụ lập trình

Trước khi chuyển đổi sang branch khác thì bạn nên lưu lại tất cả những gì đã làm bằng lệnh commit. Nếu bạn không commit thì sau khi chuyển sang branch khác những thay đổi của bạn sẽ không được lưu lại trong history và sau này bạn không thể rollback lại được.

1. Kiểm tra trạng thái các tệp tin và nhánh hiện hành trước khi commit

Trước khi commit thì bạn cần kiêm tra xem tình trạng các file như thế nào. Dùng lệnh git status để xem tình trạng file và nhánh hiện hành.

Xem hình ảnh

Bạn thấy rằng có hai file là README.mdindex.html đang bị trạng thái untracked. Lúc này như bài học trước, bạn phải dùng lệnh git add để đẩy nó vào trạng thái staged. Ta làm lân lượt từng lệnh như sau

Lúc này dùng lệnh git status một lần nữa để kiểm tra và ta thấy kết quả như sau

Hai file mới đã vào trạng thái staged. Ngoài ra bạn có thể kiểm tra branch hiện tại theo cách sau, dùng lệnh git branch nhưng nếu trong lần đầu tiên bạn sẽ không thấy branch nào hết vì bạn đang dùng branch mặc định của Git là master. Còn ví dụ trên mình đang đứng ở branch là task2 vì trước đó mình đã tạo sẵn branch là task1 và task2.

2. Git commit branch

Sau khi đã kiểm tra mọi thứ và add những file cần thiết vào trạng thái staged để sãn sàng commit thì bạn sẽ bắt đầu commit thử lần đầu tiên.

Chú ý: Mình nói những file cần thiết là vì những file không staged thì sẽ không được lưu vào repo khi ta commit.

Để commit ta dùng lệnh sau git commit cụ thể

Với chỉ định -m theo sau đó là một văn bản bỏ trong dấu nháy kép, đó chính là commit message, hay nói ngắn gọn commit này làm gì , có ý nghĩa gì.

Ví dụ sau khi sửa xong chức năng đăng nhập thì bạn sẽ commit với nội dung như sau:

Để ý a82a4ca chính là mã của commit này, sau này với mã này bạn có thể xem lại commit lần này tương tác hay thay đổi những file nào.

Xem hình ảnh

Sau đó ta thử dùng lệnh git log để xem lại lịch sử commit nào

Xem hình ảnh

Như trên ta thấy rõ mã commit, tên tác giả, ngày giờ và nội dung commit. Và đến đây chúng ta đã commit thành công rồi.

Thực hành

Bạn hãy tạo một file tên là manhphuc.txt với nội dung như sau:

Welcome to Hihiweb.com

Bây giờ mình cần sử dụng file này ở branch task1, lúc này các bước để commit như sau:

Đầu tiên bạn cần kiểm tra branch đang đứng với lệnh git branch hiện tại của mình đang đứng ở * task2

Bây giờ mình chuyển sang branch task một với lệnh git checkout task1

Bây giờ tôi tạo 1 file là manhphuc.txt với lệnh touch manhphuc.txt tiếp theo tôi add file manhphuc.txt với lênh git add manhphuc.txt

Bây giờ mình tiến hành commit với lệnh git commit -m "Add file manhphuc.txt"

Kết quả như hình:

3. Lời kết

Như vậy mỗi khi làm việc xong thì ta sẽ phải thực hiện commit thì Git mới ghi nhận lại lịch sử, từ đó dựa vào chỉ số lữu trữ thì sau này. Bài này mình chỉ trình bày sơ lượt nên không nói đến khái niệm HEAD, STASH … mình sẽ trình bày chi tiết hơn về commit ở một chương khác.