Hàm trong javascript

Học Javascript

Ở cách phần trước chúng ta đã được tìm hiểu qua các khái niệm và cách sử dụng các câu lệnh lệnh Switch Case Bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu khái niệm hàm và cách sử dụng hàm trong javascript.

1. Hàm là gì?

Hàm là một phương pháp lập trình truyền thống và thường được ứng dụng trong các phương pháp lập trình thủ tục, lập trình hướng module, là một tập hợp gồm nhiều câu lệnh, các câu lệnh này được sắp xếp theo một thứ tự xác định để xây dựng thành một chức năng cụ thể

2. Cấu trúc của hàm.

Hàm trong javascript khai báo cũng giống như trong PHP, là bắt đầu phải có từ khóa function với các dạng như sau:

Hàm cơ bản

Đây là dạng cơ bản nhất của hàm trong javascript, có cú pháp như sau:

Trong đó: funName là tên của hàm mà các bạn muốn đặt còn function là từ khóa bắt buộc.

Ví dụ: Tạo hàm lấy tên website.

Hàm có tham số truyền vào

Đây là một dạng hàm rất hay được sử dụng trong dự án.
Cú pháp:

Trong đó:

  • funName là tên của hàm các bạn muốn đặt.
  • param_1,…,pram_n là các tham số mà các bạn muốn truyền vào hàm(không giới hạn số lượng).

Ví dụ: Tạo hàm tính tổng của 2 số bất kì.

Hàm có tham số mặc định

Đây thực ra là dạng hàm có truyền tham số và đồng thời xét luôn giá trị mặc định cho các tham số đó.
Cú pháp:

Trong đó:

  • funName là tên của hàm các bạn muốn đặt.
  • param_1,…,pram_n là các tham số mà các bạn muốn truyền vào hàm (không giới hạn số lượng).
  • value_1,…,value_n là các giá trị tương ứng với các pram.

Ví dụ: với hàm getSum ở trên mình sẽ xét tham số mặc định cho nó.

Hàm có giá trị trả về và không

Trong javascript có hai loại hàm, đó là hàm có giá trị trả về và hàm không có giá trị trả về.

  • Đối với hàm có giá trị trả về thì phải sử dụng từ khóa return
  • Và ngược lại đối với hàm không có giá trị trả về thì không có từ khóa return.

Ví dụ: Ví dụ ta cần viết một hàm tính tổng của hai số a và b thì hàm này phải trả về giá trị là tổng của hai số a, b. Xem ví dụ sau:

Hàm không có return là hàm không có sử dụng từ khóa return đặt trong hàm. Ví dụ viết chương trình in ra tổng của hai số a và b.

Như vậy tùy vào mục đích mà ta dùng có return hay không có return. Nhưng thông thường ta sử dụng return ở những trường hợp cần lấy kết quả đó để xử lý tiếp, như ở ví dụ trên đó là mình lấy kết quả để in thông báo.

3. Gọi hàm.

Sau khi đã tạo được hàm thì giờ các bạn chỉ cần gọi hàm thôi.

Hàm cơ bản

Để gọi hàm này các bạn sử dụng cú pháp:

Trong đó: funName là tên của hàm các bạn muốn gọi.

Ví dụ: Gọi hàm getWebsite ở trên.

Hàm có tham số truyền vào

Để gọi dạng hàm này thì các bạn cũng dùng cú pháp như hàm cơ bản, nhưng đồng thời các bạn truyền thêm các param vào theo cú pháp:

Ví dụ: Ta sẽ gọi hàm getSum ở trên.

Hàm có tham số mặc định

Để gọi dạng hàm này chúng ta có thể sử dụng cách gọi hàm cơ bản nếu không muốn truyền tham số, và cách gọi hàm có tham số truyền vào nếu muốn truyền tham số cho hàm.
Ví dụ: Mình sẽ gọi hàm getSum theo 2 cách.

Hàm có giá trị trả về và không

Ví dụ: Mình sẽ gọi hàm getSum ở trên.

4. Một số ví dụ tạo hàm trong javascript

Ví dụ 1: Viết chương trình kiểm tra một năm có phải là năm nhuận hay không

Năm nhuận là năm chia hết cho 4, nếu chia hết cho 100 thì nó phải chia hết cho 400. Đây là định nghĩa năm nhuận còn chính xác hay không thì mình không biết nhé 😀 vì có trường hợp nó sai.


Ví dụ 2: thực hiện lại ví dụ trên nhưng sử dụng return để trả kết quả vè, nếu true thì là năm nhuận, false thì không phải năm nhuận.


Trong ví dụ này thay vì alert trực tiếp trong hàm thì ta trả về kết quả true/false, sau đó kiểm tra kết quả này nếu true thì là năm nhuận, nếu false thì không phải là năm nhuận.

5.Các ràng buộc của tên hàm.

Javascript cũng giống như các ngôn ngữ khác nó cũng có các ràng buộc về tên hàm sau đây:

  • Tên hàm phải được bắt đầu bằng chữ cái (a-z,A-Z) hoặc ký tự _.
  • Tên hàm không được bắt đầu bằng số, các ký tự khác ký tự _.

6. Lời kết

Qua bài này bạn phải hiểu được cách sử dụng hàm và tạo hàm trong javascript, hiểu được trong javascript không tồn tại khái niệm con trỏ và tham chiếu, hiểu được hai cách sử dụng hàm là hàm có return và hàm không có return. Chúc bạn học tốt!