Lệnh kiểm tra điều kiện if else trong javascript

Học Javascript

Câu lệnh if else dùng để kiểm tra một mệnh đề nào đó có đúng hay không, nếu đúng thì thực thi những câu lệnh bên trong và ngược lại nếu sai thì nó sẽ bỏ qua những câu lệnh đó. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu chi tiết nó nhé.

1. Lệnh if trong javascript

Cú Pháp:

Trong đó: condition là một hoặc nhiều mệnh đề điều kiện có giá trị trả về TRUE/FALSE. hoặc giá trị tương đương như:

  • NULL => False
  • Rỗng => False
  • Số khác 0 => TRUE
  • Số 0 => FALSE

Ví dụ:

2. Lệnh if else trong javascript

Như ở phía trên mình có nói câu lệnh if thực hiện khi mệnh đề đi kèm nó đúng, và mệnh đề else sẽ thực hiện khi điều kiện của mệnh đề if không thỏa mãn.

Cú Pháp:

Ví dụ

3. Kết hợp nhiều lệnh if else trong javascript

Ta có thể kết hợp nhiều câu lệnh if để xử lý, cú pháp của nó cũng không có gì khác, chỉ khác ở chỗ bạn phải bổ sung thêm từ else đằng trước các lệnh if tiếp theo.

Ví dụ bạn muốn xử lý đa nhánh như làm bài toán phân loại học lực thì lúc này bạn lên dùng else if để xử lý các điều kiện khác với if.

4. Lệnh if else lồng nhau trong javascript

Như các ngôn ngữ khác ta có thể lồng các câu lệnh if lại với nhau, nghĩa là bên trong câu lệnh if sẽ chứa câu lệnh if khác.

Ví dụ:

5. if-else rút gọn

Chúng ta cũng có thể rút gọn câu lệnh if-else với cú pháp như sau:

Trong đó: Điều kiện là các biểu thức, mệnh đề trả về giá trị true false.

Ví dụ: