Lệnh switch case trong Javascript

Học Javascript

Chúng ta đã được học câu kiểm tra điều kiện if else rồi, tuy nhiên vẫn còn một cách khác có chức năng tương tự đó là câu lệnh switch case.

1. Lệnh switch case trong Javascript

Lệnh switch case là một loại câu lệnh rẽ nhánh ( hay còn gọi là câu lệnh điều kiện ) có đặc điểm là để giải quyết các bài toán mà có các nhánh là các điều kiện cố định.

Cú pháp

Trong đó:

  • condition là biến muốn kiểm tra để dẽ nhánh.
  • value1,value2,.. là các giá trị tương ứng của condition mà các bạn muốn rẽ nhánh.
  • default là giá trị khác đối với tất cả các value trên(giống với else).
  • break (xem chi tiết)

Quy trình chạy như sau:

  • Nếu tham số condition có giá trị là value_1 thì những đoạn code nằm bên trong case 1 sẽ được thực hiện, ngược lại nó sẽ nhảy xuống case tiếp theo.
  • Lúc này nếu condition có giá trị là value_2 thì những đoạn code trong case 2 sẽ được thực hiện, ngược lại nó kiểm tra tiếp xem còn case nào không.
  • Nhận thấy không còn case nào nữa nên nó sẽ kiểm tra có lệnh default không? Vì có lệnh default nên nó sẽ chạy đoạn code trong lệnh default đó rồi thoát khỏi switch case.

Ví dụ: Viết chương trình cho người dùng nhập vào một số, kiểm tra số đó là số chẵn hay số lẻ.

Có một lưu ý bạn nên sử dụng hàm parseInt() để chuyển dữ liệu người dùng nhập sang number.

2. Các ví dụ lệnh switch case trong Javascript

Viết chương trình cho người dùng nhập một màu, kiểm tra màu đó có phải màu đỏ (red) hay màu vàng (yellow) hay không? Nếu không phải thì thông báo cho người dùng biết nhập sai màu.

Không có default

Trường hợp này nếu bạn nhập một màu khác với màu đỏ (red) và vàng (yellow) thì sẽ không có thông báo gì

Không có break

Trường hợp này nếu bạn nhập vào màu đỏ (red) thì chương trình sẽ in ra cả lệnh ở case màu vàng (yellow) phía dưới, lý do là trong case màu đỏ ta không sử dụng lệnh break để thoát khỏi lệnh switch nên nó sẽ chạy thẳng xuống case phía dưới luôn mà không cần kiểm tra điều kiện.

Giả sử bạn thêm một case nữa cho màu xanh (blue), lúc nếu bạn nhập vào màu đỏ (red) thì kết quả chỉ in thêm lệnh màu vàng (yellow) thôi. Từ đó suy ra rằng nếu không có break thì nó chỉ chạy luôn case đầu tiên phía dưới nó.

Gom nhóm case

Trường hợp nếu người dùng nhập vào màu đỏ (red), vàng (yellow) và xanh (blue) thì đều có thông báo nhập đúng. Vậy tai sao mình không gom ba trường hợp đó thành một thôi.

3. Switch lồng

Thật ra, lệnh switch case lồng nhau chỉ là cách sử dụng nâng cao của lệnh switch case thông thường, nó giúp ta mở rộng phạm vi xét duyệt các trường hợp. Từ đó, chọn được đoạn mã thích hợp nhất để thực thi.

Cú Pháp:

Để cho dễ hiểu hơn thì chúng ta cùng làm ví dụ với switch lồng nhé!

4. Lời kết

Như vậy qua phần này mình đã giới thiệu với mọi người về switch case, các dạng và cách sử dụng của nó rồi đấy!