Hiển thị số comment của bài viết trong WordPress

Học WordPress

Bạn muốn hiển thị tổng số comment trong trang web của mình? Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để hiển thị tổng số comment ​​trong WordPress.

Cách 1: Hiển thị tổng số comment trong wordpress bằng Plugin

Đầu tiên bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Simple Blog Stats

Khi kích hoạt, bạn cần truy cập vào Settings » Simple Blog Stats để cấu hình cài đặt plugin.

Hiển thị tổng số comment trong wordpress bằng plugin.
Hiển thị tổng số comment trong wordpress bằng plugin.

Plugin cho phép bạn hiển thị số liệu thống kê blog của mình bằng cách sử dụng shortcode.

Trên trang này, bạn sẽ thấy tất cả các shortcode mà bạn có thể sử dụng để hiển thị các thống kê khác nhau như tổng số nhận xét, người dùng đã đăng ký, danh mục, thẻ và nhiều hơn nữa.

Bạn cần phải sao chép shortcode [sbs_approved] để hiển thị tổng số comment được phê duyệt trên trang web WordPress của bạn.

Bạn có thể sử dụng shortcode này trong bất kỳ bài viết, trang hoặc tiện ích văn bản WordPress nào.

Cách 2: Code hiển thị số lượng comment

Trước tiên, bạn sẽ cần phải thêm mã này vào tệp functions.php của chủ đề.

Mã này chỉ đơn giản là tạo ra một chức năng mà kết quả đầu ra tổng số comment trong ​​WordPress được phê duyệt trên trang web của bạn. Sau đó, nó sẽ tạo một shortcode để hiển thị nó. Bạn có thể tùy chỉnh thông báo đầu ra nếu cần.

Tiếp theo, bạn có thể sử dụng shortcode [hoccodetot_total_comments] trong bài viết, trang hoặc tiện ích văn bản WordPress của mình để hiển thị tổng số comment trên trang web của bạn.

Xem ảnh bên dưới:

Hiển thị tổng số comment trong WordPress.
Hiển thị tổng số comment trong WordPress.

Mình hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiển thị tổng số nhận xét trên trang web WordPress của bạn. Chào thân ái!